< p>LeadExpress

Project
Planner

Projectplanner

Aanvullende voorwaarden support en beheer

Voor het support en beheer van een WordPress website zijn naast de algemene voorwaarden van WP Masters B.V. ook deze aanvullende voorwaarden voor het support en beheer van toepassing.

 

 1. Leverancier en opdrachtgever komen het volgende overeen: 
 • WP Masters is verantwoordelijk voor het beheer van de website van de klant.
 • WP Masters op dagelijkse basis een back-up zal maken van de website.
 • WP Masters bewaart drie maanden aan back-ups van de website op een beveiligde server van WP Masters.
 • Het eigendom van alle back-ups en andere gegevens is in handen van de klant. Op verzoek worden deze gegevens direct beschikbaar gemaakt voor de klant.
 • WP Masters zorgt ervoor dat de website constant (24/7) gemonitord worden zodat WP Masters direct kan reageren wanneer er een technische fout is geconstateerd binnen de website.
 • WP Masters zorgt ervoor dat technische problemen binnen de website (zowel technische problemen aan WordPress als zelf geschreven code) zo snel als mogelijk opgelost worden. Er dient binnen 12 uur actie te zijn ondernomen. WP Masters spant zich in om alle problemen binnen 24 uur op te lossen. Indien het systeem vastloopt, draagt WP Masters zorg voor herstel / recovery van de website. De hosting wordt geregeld door een externe partij en hier heeft WP Masters geen invloed op bij bijvoorbeeld een storing bij de hostingpartij.
 • WP Masters zorgt ervoor dat updates voor WordPress en geïnstalleerde plugins uitgevoerd worden op het moment dat het veilig is om deze uit te voeren. plugins worden geupdate zodra deze werken op de nieuwe versie van WordPress. Dit test WP Masters eerst zodat de website altijd blijft werken. Nadat WordPress een nieuwe versie heeft uitgebracht kost het namelijk altijd een paar dagen/weken voordat de plugins hierop aangepast zijn door de makers. Eventuele problemen die ontstaan door updates worden door WP Masters opgelost.
 • WP Masters gaat met gepaste zorg om met de gegevens van de klant en zal deze nooit zonder toestemming van de klant aan derden uitleveren.
 • De kosten van bovenstaande beheer activiteiten worden voorafgaand aan elk kwartaal gefactureerd door WP Masters aan de klant.
 • Het tarief voor het beheer van de website wordt in samenspraak afgestemd en overeengekomen.

 

 1. Looptijd en ontbinding:

2.1       De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 maanden en wordt per kwartaal vooraf gefactureerd.

2.2       De overeenkomst wordt automatisch per maand verlengd. Opzegging kan te allen tijde schriftelijk met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Indien er, na de overeengekomen initiële periode, betaald is voor 3 maanden en het beheer tussentijds wordt opgezegd dan wordt de eventuele resterende maand of maanden geretourneerd door WP Masters aan de klant.

2.3       Onverminderd het voorgaande, zijn beide partijen gerechtigd, zonder dat ter zake enige sommatie dan wel ingebrekestelling dan wel een rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer:

 • door een van de partijen (voorlopige) surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd dan wel een van de partijen (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • de onderneming van een van beide partijen wordt geliquideerd.
 • een van beide partijen haar huidige onderneming staakt.
 • de WordPress website niet door WP Masters zelf is gebouwd.
 • partijen anderszins niet langer in staat moeten worden geacht hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen nakomen.

 

 1. Aansprakelijkheid WP Masters

3.1       WP Masters is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij tekortkomingen bij de hosting partij of binnen de hosting omgeving waar de website staat.

3.2       WP Masters is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorziene illegale online activiteiten van derden zoals bot attacks.

3.3       WP Masters is niet aansprakelijk voor het niet correct werken of errors die ontstaan bij plugins of software die gemaakt zijn door derden.

 

 1. Slotbepalingen

4.1       Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of niet bindend wordt, dan blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen.

4.2       Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.